صادرکننده انواع گوگرد گرانوله و کلوخه

سيستمهاي تخليه و بار گيري گوگرد در بنادر ايران:

در ايران در سه بندر پتروشيمي ماه شهر، بندر خدماتي پارس و بندر عباس عمليات تخليه و بارگيري گوگرد به انجام مي رسد. در بندر عباس ، بارگيري گوگرد به كشتي بدون استفاده ازسيستم برج پركن صورت مي پذيرد.در بندر خدماتي پارس واقع در عسلويه نيز در حال حاضر تخليه گوگرد بدون استفاده از برج پركن صورت مي پذيرد. متاسفانه يك دستگاه برج پركن كه بدين منظور در اين بندر خريداري شده بود بدليل رعايت نكردن مسايل ايمني در هنگام نصب دچار مشكل شد و سقوط نمود. در حال حاضر عمليات تخليه و بارگيري در اين بندر توسط يك مجموعه انتقال موقت مشتمل بر نوار نقاله ، مخازن گوگرد و دريچه هاي بارگيري كاميونها بوده كه در سال جاري نصب و به بهره برداري رسيده است تنها در بندر پتروشيمي ماه شهر عمليات تخليه گوگرد توسط برج پركن متحرك به انجام مي رسد كه آن هم بدليل رعايت نكردن موارد ايمني توضيح داده شده در بخش 2 ، بحث آلودگي آن مطرح مي باشد.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل منتشر نمیشود