اقدامات لازم برای چارتر کشتی گوگرد

اقدامات قبل ورود کشتی به بندر

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

اﯾﻦ آموزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ اﻣـﻮر درﯾﺎﯾﯽ ، ﺑﻨﺪري، اﯾﻤﻨﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ ، ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ Control) State (Port/Flag ، ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨـﺎن از وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارا ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردي ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗـﺮك ﺑﻨـﺪر و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ )ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮوج( ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ آموزش ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻗﺒـﻞ از ورود ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر و ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ و ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ، رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در زﻣـﺎن ﺗﻮﻗـﻒ ﮐﺸﺘﯽ  در ﺑﻨﺪر ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎري ، ﺗﻌﻤﯿﺮات ، ﻋﺪم رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ و ﻣـﻮاد زاﺋـﺪ ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﻪ درﯾـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت آب رﺳـﺎﻧﯽ و ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﮐﺸﺘﯽ از ﺑﻨﺪر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺪور اﺟـﺎزه ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮدد.

 

 

اﻗﺪات ﺒﻞ از ورود ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻨﺪر

 

   اات از ورود ر

 

v ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ:

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ Agent) (Ship’s ﻫﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﺘﺒﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ.وﻟـﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺗﻮرﻟﻨﺞ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﺖ اﻣـﺮ ﺧـﻮد را راﺳـﺎً اﻧﺠـﺎم داده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻟﻨﺞ داران واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 

  1. ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ

2. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ﺧﺪﻣﻪ

3. ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺎﻻي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه 39 آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ 1 ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ درﯾﺎﯾﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺢ: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي و ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺑﺮاي ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ اﺟﺒـﺎري و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﺑﻨﺪر ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

v    اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ،  ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و روش درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ورود

نمایندگی کشتیرانی بایستی یک هفته قبل از ورود کشتی به لنگرگـاه و یـا در مسـافتهاي کمتـر از یـک هفتـه بـه محض خروج از بندر مبدأ ، ضمن معرفی خود به عنوان نماینده و تقبـل تمـامی مسـئولیت هـا ، فـرم اعـلام ورود را به صورت کامل تکمیل و بانضمام دو نسخه تصویر آن به اداره امـور دریـایی اعـلام نمایـد .ضـمنا ” کلیـه اطلاعات مربوط به کشتی ، کالا ، گواهینامه هاي قانونی و فنی و بیمه اي بایستی به خدمات دریایی تسلیم نماید

.

v    ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم زﻣﺎن ورود ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه :(ETA)

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﻫﺮ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿـﺎم از ﻃﺮﯾـــــﻖ ﺳﯿﺴـــــﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨـــــﺎﺑﺮاﺗﯽ )ﺗﻠﮕـــــﺮاف، ﺗﻠﮑـــــﺲ، دورﻧﮕـــــﺎر و (… زﻣـــــﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒـــــﯽ ورود ETA Arrival) of Time (Estimated ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨـﺪر اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه:

 

در ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 24 ﺳﺎﻋﺖ، ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺧـﺮوج از ﺑﻨـﺪر ﻣﺒـﺪأ زﻣـﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ ورود ETA و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

اﻧﺪازي ﺘﯽ در ﻨﺪر

 

     ﻟﻨﮕﺮ اازي

 

     ارا ارش ﺸﺨت ورود ور ه ا ﯿ ات درﺎﯾﯽ

 

     ارل ﯿم زن ﺮﯾ ورود ﺮﮔه

 

     ﻟﻨﮕﺮاازي  ﺷﻨﺎور در ﯿﻣﺠز

 

     ﺧﺮوج ﯿﻣﺠز  ﺷﻨﺎور از ﺮﮔه ر

 

     ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 15 ل دار

 

     ﺑوز ﯿري ي در ﯿ در ﺮﮔه و ر

 

 لنگراندازي:
لنگراندازي بایستی در لنگرگاه مجاز بندر ( لنگرگاه داخلی یا خارجی ) به منظور ثبت نوبت، انتظـ ار نوبـت،اعلام آمادگی براي پهلوگیري شناور به اسکله و در شرایطی براي تخلیـه و یـا بـارگیري کـالا، پنـاه گـرفتن، شـرایط اضطرار و انجام امور خدماتی مورد نیاز در لنگرگاه بندر باشد. لنگراندازي شناور در لنگرگاه مجاز بنـدر بوشـهر جهـت انجـام عملیـات تجـاري و عملیـات غیرتجـاري بـا درخواست کتبی نمایندگی کشتی صورت می گیـرد و در شـرایط اضـطرار بـا درخواسـت فرمانـده کشـتی از Port Control بندر و تائید آن از طرف رئیس امور دریایی بندر مجاز خواهد بود.
ارائه گزارش مشخصات کشتی ورودی( Report of Arrival and Ship’s Particulars) توسط فرمانده به مرکز کنترل ترافیک بندر فرمانده کشتی باید به محض ورود به لنگرگاه مجاز بندر، به منظور ثبـت نوبـت، اعـلام آمـادگی بـراي پهلـوگیري بـه اسکله و یا تخلیه و بارگیري کالا ، بوسیله دستگاه VHF با مرکز کنترل ترافیک بندر تماس برقرار نموده و اطلاعـات مربوط به طول، عرض ، آبخور ، نوع کالا ، مقدار کالا و … را در اختیار افسر کشیک مخابرات دریایی بندر قرار دهد.
افسر کشیک مخابرات دریایی بندر بوشهر نیز اطلاعات مذکور را به ادارات و قسمت هاي مورد نیاز جهت برنامه ریزي و پهلودهی شناور به اسکله ارسال می نماید .

 

v    ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي ﺷﻨﺎور در ﻣﺤﻞ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز:

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ   ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻋﻤﺪاً ﺷﻨﺎور در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻨﺪر ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ.

 

v    ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎور از ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه :

ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻨﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪر را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑـﻪ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ، ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪر را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﺪ، اداره ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻨﺎور و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮار ﺷﻨﺎور از آﺑﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎور ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ

.

v    ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 15 ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ:

ورود ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﺗﺎﺑﻌﻪ ﮐﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 15 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺸﺘﯽ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ورود ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ Control) State (Port ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﻫـﺮﺑﻨﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

v    ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺴﺮي در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه و ﯾﺎ ﺑﻨﺪر:

 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه و ﯾﺎ ﺑﻨﺪر ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺴﺮي ﻧﻈﯿﺮ )وﺑﺎ، ﺗﺐ زرد، ﻃـﺎﻋﻮن و (… در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﻨـﺪر اﻃـﻼع داده و ﭘﺮﭼﻢ زرد (Q) را روي ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎ را ﻗﻄـﻊ ﻧﻤـﻮده و از ﺧـﺮوج ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ اﻋﻢ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻬﺮ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ در ﺑﻨﺪر

 

v   ﭘﺎس ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ :

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ، ﮔﺮوه ﭘﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮔﺎرد ﺑﻨﺪر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﻤﺮك ﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ)ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺪك ﮐﺶ ﺟﻬﺖ اﻋﺰام ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺎس ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻌﻬﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.( ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎس در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء، ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوه ﭘـﺎس )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎرد، ﮔﻤﺮك، ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ( ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.اﺟﺮاي ﭘﺎس ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه و ﯾﺎ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 

 

v   ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎ:

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪر و ﯾﺎ ﺧﺮوج از ﺑﻨﺪر را دارﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﻨـﺪر ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ اﺟﺒﺎرﯾﺴـﺖ ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 و 3 ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺼﻮب 1351 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺣﻘـﻮق و ﻋـﻮارض ﺑﻨﺪري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 

v    اﺣﺮاز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردي ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻌﻠﺖ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ در ﻣﻮﺗﻮر، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎوﺑﺮي، ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮي ﮐـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ درﯾﺎﻧﻮردي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺎ رﻓﻊ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻧﺒﺎﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺸﺘﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ ورود ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داراي ﻧﻘـﺺ ﻓﻨـﯽ و ﯾـﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ درﯾﺎﻧﻮردي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، اداره اداره اﻣﻮر درﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل و اﯾﻤﻨـﯽ ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎ Control State Port ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪر و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و ﭘـﺬﯾﺮش ﮐﺸﺘﯽ در ﺑﻨﺪر اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

v    ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﻫﻨﮕﺎم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ:

راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ را ﻋﻬﺪه دار ﺷـﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد راﻫﻨﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ در اﺛﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎي راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺸـﺘﯽ وارد ﯾﺎ از ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻨﺪري و ﻏﯿﺮه ﺣـﺎدث ﺷـﻮد، راﻫﻨﻤـﺎ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ وﻟـﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن از ﺣﯿﺚ ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣـﻮارد ، ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﮐﺸﻮر و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﺑﻮﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

v   ﺣﻀﻮر  ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در ﻋﺮﺷﻪ در زﻣﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ 23 آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪرﻫﺎي اﯾﺮان در ﻃﻮل ﻣﺪت راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘـﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑﻌﻬـﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣـﺎﻧﻮر ﮐﺸـﺘﯽ را ﺷﺨﺼـﺎً ﺑﻌﻬـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.

v    ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ در ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻨﺪر:

2 ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 و 3 ﻣﺎدﻩ واﺣﺪﻩ ﻣﺼﻮب :1351

ﺑﻨﺪ -1ﻫﺮﻛﺸﱵ ﲢﺖ ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻏﲑﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ از آن 1500 ﺗﻦ ﲡﺎوز ﻧﻜﻨﺪ در ﺻﻮرت داﺷﱳ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ:

اﻟﻒ( ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻓﺮاد اﻳﺮاﱐ ﺑﺎﺷﺪ. ب( ﲤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﱵ از ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮاﱐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﱵ ﺑﻪ ﳓﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ %51 آن ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻳﺮان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﲑد

و در ﺻﻮرت ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺪ (3 ﻫﺮ ﻛﺸﱵ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ 1 ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آن ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﱯ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﲑاﱐ ﺗﻌﻴﲔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﲢﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻚﻛﺸﱵ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ آن ﻛﺘﺒﺎً ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرﰐ را ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﺸﱵ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻨﺪري و ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وارد آﻳﺪ

ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﻣﺒﺎﺷﺮت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎورد از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 3 ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد 162 ﺗﺎ 166 در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدم در درﻳﺎ در ﻗﺎﻧﻮن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1343 در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﺟﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺎدم ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻄﺎي راﻫﻨﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ وﻟﻮ آﻧﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ü    ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﺪر: رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راه در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدد، در ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﺪر اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ü    ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪر: ﺗﺮدد دو ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ و ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن در دﻫﺎﻧـﻪ ﺑﻨـﺪر ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻨﺪر:ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﺮدد ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ واﺣـﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎور در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﺪر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺗﺮدد ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺮوﺟﯽ و ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ورودي ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ü ﺳﺒﻘﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﺪر: ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﺋﯿﮑﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺒﻮر از ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺠﺎز ﺑـﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ü   ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﺪر: ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪزي در ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻨﺪر اﮐﯿﺪاً ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاﻗﻌﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﯾﮏ ﺗﺼﺎدم ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ü    ﺗﺮدد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور از ﻋﺮض ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑﻨـﺪر ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎ و ﯾـﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﺣﺎل ﺗﺮدد ﺑﺎﺷﻨﺪ، واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺼـﻮرت ﻋﺮﺿـﯽ ﺗـﺮدد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺮددي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ü    ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﺘﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ:

ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻤﻦ ﮐﺸﺘﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﻫﻨﻤـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻤﻮﻗـﻊ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدم ﯾـﺎ ﺳـﺎﻧﺤﻪ اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮده و ﮐﺸـﺘﯽ را در ﯾـﮏ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ü    ﺗﺮدد  ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻨﺪر:

ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨـﺪر اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد. ﺗﺮدد ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺮوﺟﯽ و ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ورودي ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

v    اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺑﻨﺪر :

ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﺑﻨﺪر ﺑﻄﻮر 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

v ﻣﺪارك ﮐﺸﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪر:

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ورودي ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪر ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺪارك زﯾـﺮ را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ Convention) (FAL ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ü اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻻ، ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ Declaration/Manifest Cargo

ü ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﻪ List Crew

ü  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ List Passenger

Internatioal Tonnage Measurement Certificate ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ü

ü   اﺻﻞ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎرﮔﯿﺮي Port Loading Last ﺑﺮاي ﺑﻨﺪر

ü   اراﺋﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﺎﻻي ﺧﻄﺮﻧﺎك: )ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارك ﻓﻮق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ داراي ﮐﺎﻻي ﺧﻄﺮﻧﺎك Goods) (Dangerous ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐـﺎﻻي ﺧﻄﺮﻧـﺎك اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ(.

 

v    اﺧﺬ  ﻣﺪارك ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي وارده ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ:

ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ اﺧـﺬ ﻣـﺪرك ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎي وارده ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪر رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ü    ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري وارد ﺑﻨﺪر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮي ، آب ﮔﯿـﺮي، ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن، درﯾﺎﻓـﺖ آذوﻗـﻪ، اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮑﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر وارد ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﺑﻨﺪر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﻘﻂ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ü    ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﺑﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دارﻧﺪ :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در آﺑﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ورود و ﺗﺤﻘـﻖ اﻗـﺪام

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 4

ü    ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ  ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﻪ، ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﺑﯿﻤﺎر را در ﺑﻨﺪر دارﻧﺪ:

 

4 ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﴰﻮل ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ 7-2 و -1 7

ﺗﺒﺼﺮﻩ:

ﺗﺮﺗﻴﺐ وارد ﺑﻨﺪر ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺎس ﺑﺮاي آ ﺎ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺪارك ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ در اﻳﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﳕﺎﻳﺪ.

 

 

ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﻪ، ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﺠﺮوح و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺿﻄﺮاري ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﻨـﺪر ﺑﻮﺷـﻬﺮ را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻨﺪر را ﺗﺮك ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ درﯾـﺎﯾﯽ و در ﺻـﻮرت

اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن، اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺟﻤﺎﻟﯽ، را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ü   ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار وارد ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار ﺑﻪ ﺑﻨﺪر وارد و ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﭘـﺎس ﺷـﺪه و در ﻫﻨﮕـﺎم ﺧـﺮوج، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ )ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮوج( ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

v    ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﺪارك ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:

ﻣﻮاردي ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارك را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔـﺮدد ﺑﺸـﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 

ü    ﻧﺪاﺷﺘﻦ ، ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ، ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﻪ و ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ:

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ورودي ﺑﻪ ﺑﻨﺪر و ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ از ﺑﻨﺪر ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارك ﺑﻨﺪﻫﺎي زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

 

Cargo Declaration/Manifest Crew List

Passenger List

ü اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻻ – ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ

ü  ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﻪ

ü ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ )ورودي ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﺸﻮر(

 

اداره ﺑﻨﺪر ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ از اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮدداري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ü   ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ:

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ورودي ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮوج ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اداره ﺑﻨﺪر ﺿـﻤﻦ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﯽ از ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

(1   در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ از ﻃﺮف ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن ﮐﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت اداره ﺑﻨـﺪر ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ درج ﻣﺮاﺗﺐ در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

 (2   در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ از ﻃﺮف ﺑﻨﺪر ﻣﺒﺪأ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑـﻮدن ﮐﺸـﺘﯽ، )ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل: ﻓـﺮاري ﺑﻮدن ﮐﺸﺘﯽ، ﯾﺎ اﻋﻼم ارﺗﮑﺎب ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺣﮑـﻢ ﺗﻮﻗﯿـﻒ ﮐﺸـﺘﯽ (… در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت اداره ﺑﻨﺪر ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارش از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﺮ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ و ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ در ﺑﻨﺪر

 

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺑﺖ و ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ در ﺑﻨﺪر ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد:

 

v    ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ:

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ در ﺑﻨﺪر ﺑﻌﻬﺪه اداره اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ و اداره اﻣﻮر ﺑﻨﺪري ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺛﺒﺖ ﻧﻮﺑﺖ در ﮔﺰارش ﻣﺸﺨﺼﺎت ورود ﮐﺸﺘﯽ و ﻧﻮع ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و اﺳـﮑﻠﻪ ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺬﯾﺮش در ﻫـﺮ ﺑﻨﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ اﻗـﺪام

ﻧﻤﺎﯾﺪ:

ü  ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ:

ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻻ آﻣﺎده ﺑﻮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﮐﺘﺒـﺎً درﺧﻮاﺳـﺖ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

 

ü    ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه :

 

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ ورود ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﺑﻨﺪر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ü    ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﮑﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﮑﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻي اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﻨـﺪم، ﻋﻠﻮﻓـﻪ، ﺷﮑﺮ، ﺑﺮﻧﺞ، ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﮔﻮﺷﺖ، ﻟﺒﻨﯿﺎت، روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﭘﻮدر آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ﮔﻨﺪﻟﻪ آﻫﻦ، ﭘﻮدر آﻫﻦ و ذﻏـﺎل ﺳﻨﮓ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﯾﺎ اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪوﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻧﯿـﺰ آﻣـﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺒﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﻧﻮع ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

ü    ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﺸﺘﯽ:

ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ü    ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ:

ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿـﺮ اﺳﺎﺳـﯽ ﭘـﺲ از ﭘﻬﻠـﻮدﻫﯽ ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮ ﺗﻌﺪاد در اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

v    ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ:

ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي در ورود و ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ در اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ü  ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ (Liner)

ü ﺷﻨﺎورﻫﺎي Feeder ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ

ü ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي

v    ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ:

ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮي از اﻟﻮﯾﺖ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮﻧﺪ وﻟـﯽ رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﻔـﻆ ﻧﻮﺑـﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

v    ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺸﺘﯽ در ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ:

در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻي اﺳﺎﺳﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠـﺎﺋﯽ ﻧﻮﺑـﺖ ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﻮد، ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ اﻗـﺪام ﻣـﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

v    ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ:

ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﻪ، ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﺠﺮوح و درﻣﺎن اﺿﻄﺮاري ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪر را دارﻧـﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻨﺪر را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎ اﺟﺎزه ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟـﺬﮐﺮ را در آﺑﺮاﻫﻬـﺎ ﯾـﺎ ﻟﻨﮕﺮﮔــﺎه ﺑﻨــﺪر را ﻧﺪﻫــﺪ، ﺑــﺮاي ﭘﻬﻠــﻮﮔﯿﺮي ﺑــﻪ اﺳــﮑﻠﻪ از اوﻟﻮﯾــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﮐﻠﯿــﻪ ﮐﺸــﺘﯿﻬﺎ ﺑﺮﺧــﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

v    ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ در اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر:

ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻫﻤﺎن اﺳﮑﻠﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﻘﺒـﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻀﯿﺎت ﮐﺎري ﺑﻨﺪر ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺻﻮل ﮔﺮدد.

 

 

ﺗﻮﺿﯿﺢ: ﮐﺸﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﺑﻮده و اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ در دو اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐـﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﮐـﺎﻻي ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﮐﺎري ﺑﻨﺪر ﺑـﻮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اي ﺑﺎﺑـﺖ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺻﻞ ﮔﺮدد.

 

v    ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻ:

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎس و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ آﻧﻬـﺎ از ﻃـﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺎزه ورود و ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼـﻞ و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﮑﻪ ﭘﻬﻠﻮداده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺸـﺘﯿﺮاﻧﯽ درﺧﺼـﻮص ﻋـﺪم آﻣـﺎدﮔﯽ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻪ ادراه اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ داده ﺷﻮد.

v   ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر:

ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻻ در ﺑﻨﺪر ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 

ü    آﻣﺎدﮔﯽ  ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ:

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اوﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﺮاي ﭘﻬﻠـﻮدﻫﯽ و ﺛﺎﻧﯿـﺎً ﺑـﺮاي ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺪور ﺗﺮﺧﯿﺼﯿﻪ Order)  (Delivery ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ü    آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺘﺒﺎً اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯽ را ﻧﻤـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﻪ ﻋﻠﻠﯽ از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت اﻋـﻼم آﻣـﺎدﮔﯽ ﮐﺸـﺘﯽ ﭘـﺲ از ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ü ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻻي ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ: ﺗﺠﻬﯿـﺰات، اﺳـﮑﻠﻪ، ﻣﺤﻮﻃﻪ، اﻧﺒﺎر، ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي، ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮ اﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺑﺖ، ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻮق و اﻋـﻼم آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس درﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨــــﺪﮔﯽ ﮐﺸــــﺘﯿﺮاﻧﯽ، ﮐﺸــــﺘﯽ در اوﻟــــﯿﻦ ﻧﻮﺑــــﺖ ﺑــــﺎ ﺗﻮﺟــــﻪ ﺑــــﻪ ﻧــــﻮع ﻣﺤﻤﻮﻟــــﻪ ﺑــــﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻬﻠﻮ داده ﺷﻮد.

ü    ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺲ از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ:

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻬﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾـﺎ ﺑـﺎرﮔﯿﺮي ﮐـﺎﻻ را ﺷـﺮوع ﻧﻨﻤﺎﯾـﺪ، در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ ﮐﺸﺘﯽ را ﻧﻤﻮده ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده و ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺎز و ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨـﺪر ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدد، ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدن ﮐﺸﺘﯽ و ﺳﭙﺲ ﭘﻬﻠﻮدﻫﯽ آن راﺳـﺎً ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ

ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.

 

ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ در اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد

 

ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ در ﭘﺎي اﺳﮑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 

v   ﺣﻀﻮر اﻓﺴﺮ ﮐﺸﯿﮏ  در ﮐﺸﺘﯽ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ در ﺑﻨﺪر:

 

ﺣﻀﻮر اﻓﺴﺮان ﮐﺸﯿﮏ و ﺧﺪﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ در ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

v    ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﯿﮏ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻨﺪر در اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر :(Superviser)

ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺸﯿﮏ ﺑﻨﺪر در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

ü   ﻓﻮراً ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ ﮐﺸﺘﯽ را ﻣﻄﻠﻊ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺎرﮔﯿﺮي را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ü   ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﺪر را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ü ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدي و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ

 

v    ﻋﺪم رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ در ﺑﻨﺪر:

رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ، (Garbage) ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺑﺎﻻﺳـﺖ، آب ﺧـﻦ water) ballast and Slop,bilge (Sluge، ﻓﺎﺿـﻼب

(Sewage)، ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺎرﭼﯿﻨﯽ ، ﻣﻬﺎر ﮐﺎﻻ Waste) (Cargo-Related ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻋﺮﺷﻪ و ﺑﺪﻧـﻪ، زﻧـﮓ ﺗﺮاﺷـﯽ ، رﻧـﮓ آﻣﯿـﺰي ﭘﻬﻠ ـﻮي آزاد و ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل اﯾﺠـﺎد آﻟ ـﻮدﮔﯽ آب را دارﻧـﺪ اﮐﯿـﺪاً ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ، ﻟـﯿﮑﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﻤﺎره آﺑﺨﻮر و ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﻮط ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ ﻣـﯽ

ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮاﺋﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

v    ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﮐﺸﺘﯽ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ در ﺑﻨﺪر:

ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺟﻮﺷﮑﺎري در ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ و ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠـﻮز از اداره اﻣـﻮر درﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ:

3 . ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻮﺗﻮر) ﻏﯿﺮ از ﮐﺎر ﮔﺮم( ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اداره اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 9-4 ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻓﺼﻞ 3 “دﺳﺘﻮرﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ” ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺟﻼس 1192 ﻫﯿـﺎت ﻣﺤﺘـﺮم ﻋﺎﻣﻞ ، ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺸـﺘﯽ ﻫـﺎي زﯾـﺮ 500 ﺗـﻦ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ 2 ﺳـﺎﻋﺖ و ﮐﺸـﺘﯽ ﻫـﺎي ﺑﺎﻻي500 ﺗﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺧﻄﺎر ﺑﻨﺪرﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﮔـﺮدد .ﺿـﻤﻨﺎ” ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﮐﻠـﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

v    رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار  ﺷﻨﺎور در ﺑﻨﺪر

ü   ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎري ، ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ، ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ، ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد نیاز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﺪر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .

ü   ﺧﺮوج ﺷﻨﺎور از ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪر  ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ اﮐﯿﺪا” ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .

ü   در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺸﺘﯽ در ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ  ، ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه و ﺧﻮر  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮوي ﺷﻨﺎور وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗـﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاري ﺳﺮﯾﻌﺎ” اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ .

ü   ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﺪر ﺷﻨﺎور از ﺧﻮر ، ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه و ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮔﺮدد .

ü   ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از اﺳﮑﻠﻪ ﺧﻀﺮاء ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺪر ) 1 ، 2 و 3 ( و ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﮐـﻞ اﺳﮑﻠﻪ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻨﺪر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .

ü   از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺮوي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر ) 1، 2 و 3 ( و ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧـﻮد داري ﮔﺮدد.

ü   ار رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ ، ﻣﻮاد زاﺋﺪ ، ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺧﻦ ، ﻓﺎﺿﻼب ، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻋﺮﺷـﻪ و ﺑﺪﻧـﻪ ، زﻧـﮓ ﺗﺮاﺷـﯽ و رﻧـﮓ آﻣﯿـﺰي اﮐﯿـﺪا” ﺧـﻮدداري ﮔـﺮدد . و در ﺻـﻮرت ﭘﻬﻠﻮي ﺳﻄﺢ آزاد ) ﺑﻐﯿﯿﺮ از ﻋﻼﻣـﺖ و ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎي آﺑﺨـﻮر ( ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽاﯾﺠﺎدآﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮاﺋﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .

ü   ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ و ﻧﺠﺎت در درﯾﺎ  ﺑﺮوي ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و اﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﻮده و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻨﺎور آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از اﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .

 

VHF ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ راﮐﺎﻣﻼٌ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد:

ü ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﺑﺮداري از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺎﺷﺪ.

o در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻨﺎور در ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ ، ﺧﻮر و ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﺮوي ﮐﺎﻧﺎل VHF=16

o   از   ارﺳﺎل  ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي  ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري  ،   زاﺋﺪ و ﮐﻠﻤﺎت زﺷﺖ  ﺧﻮد داري  ﮔﺮدد.

o   ﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮ روي ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪر ﺧﻮرداردي ﮔﺮدد.

 

اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ

 

v   درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﺧﺮوج:

ü    ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻼم ﺧﺮوج ﮐﻪ ﺣـﺎوي ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﮐﺸـﺘﯽ ﺧﺮوﺟـﯽ و ﺑـﻪ اداره اﻣـﻮر درﯾـﺎﯾﯽ )رﺋـﯿﺲ زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ را ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ادراه اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ( اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﺑﺎﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎور از ﺑﻨﺪر اﻗﺪام ﮔﺮدد :

 

ü   ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

 

  • اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ Control) State Port :(Flag/

 

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ و ﺧﺪﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺸـﺘﯿﻬﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻋﻢ از اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﻧﻮردي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ آب درﯾﺎ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،

 

§     اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﺑﻨﺪري:

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﺑﻨﺪري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻤﻮﻟـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﻨـﺪر را ﺧـﺎﻟﯽ ﻧﻤـﻮده و ﮐﺎﻻي ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺪارك ﻣﺠﺎز ﺻﺎدره از ﻃﺮف ﮔﻤﺮك واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﯿﻔﺴـﺖ ﺑـﺮاي

آن ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺗﻮﺿﯿﺢ: درﺻﻮرت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎور ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

§     اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ:

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎور ﺣﻘﻮق، ﻋـﻮارض و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻨـﺪري را ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤـﻮده و

ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻧﺪارد.

§     اﺧﺬ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ:

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎور داراي ﻣﺪارك ﺛﺒﺘﯽ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ وﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺪﻣﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردي را دارا ﺑـﻮده و ﺑﺮاﺑـﺮ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﺠـﺎز ﺑـﺎرﮔﯿﺮي ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ و اﻋﻀـﺎء ﺧﺪﻣـﻪ ﺷـﻨﺎور داراي

 

(Seafarers’

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ درﯾـﺎﻧﻮردي، Competancy)  of  (Certificate، ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ درﯾـﺎﻧﻮردي

Book) Identity و ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ (Passport) ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

v    اراﺋﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎور و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻧﻮردي ﺧﺪﻣﻪ ﺷﻨﺎور:

اراﺋﻪ اﺻﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري Registry) of (Certificate و اﺻـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي درﯾـﺎﻧﻮردي Book) Identity (Seafarer’s ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﻨﺘﯽ.

ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ،  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺻﻞ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋـﻼم ﺧـﺮوج ﺻـﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ، ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

v     )  اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ )ﻣﺠﻮز ﺧﺮوج( Clearance) 🙁(Port

 

ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺮوج و ﺗﺮك ﮐﺸﺘﯽ از ﺑﻨﺪر ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺑﻨﺪر ﺑﻌﺪي ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﮐﺸﺘﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ  ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد زﯾﺮ را دارد:

–  ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻧﻮردي (Seaworthiness) را دارد.

–     ﮐﺸﺘﯽ داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

–     ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﻪ داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه list)  (Crew در روي ﮐﺸـﺘﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

–     ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪري ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﻌﻬـﺪات ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮐﺸـﺘﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه و ﯾـﺎ ﺗﻀﻤﯿﻤﻦ ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺑﻨﺪر داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

–     ﮐﺎﻻي وارده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻي ﺻﺎدره ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

–     ﮐﺎﻻي ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎدر و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

–     ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪارد.

 

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ:

1 . اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻨﺪر ﻗﺒﻠﯽ

2 .  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻓﺎل

3 . ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﺎر  ) ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ (ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻓﺎل

4 . اﺻﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻤﺮك

5 . ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺸﺘﯽ

6 .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﻼس

7 . ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ

8 . ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺪك ﮐﺸﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎرج و ﯾﺪك ﮐﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﯾـﺪك ﮐـﺶ و ﺑـﺎرج ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺪك ﮐﺸﯽ در آﺑﺮاه و درﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﻮ ﺟﻪ : در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﺮدد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ردﯾﻔﻬﺎي 7 اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎ” ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺎزه  ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5 روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﻮﺿﯿﺢ: در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري وارد ﺑﻨﺪر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺑﻨـﺪر اﺟـﺎزه ﺣﺮﮐـﺖ ﺑﺮاي آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدد اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 

– اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات – ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮي و آب ﮔﯿﺮي –   ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎران

–   ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

–    درﯾﺎﻓﺖ آذوﻗﻪ

–     ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز روي ﮐﺸﺘﯽ )در ﺻﻮرت ورود ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪر و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر(

–   اﺟﺎره ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﺸﺘﯽ

 

 

ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺧـﺮوج ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎور اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ در ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪور اﺟـﺎزه ﺣﺮﮐـﺖ )ﻣﺠـﻮز ﺧﺮوج Clearance (Port ﺑﺮاي واﺣﺪ ﺷﻨﺎور در دو ﻧﺴﺨﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ آن را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎﻧﻀـﻤﺎم ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺪارك درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎور و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﺤﻮﯾـﻞ داده و ﻧﺴـﺨﻪ دوم را در ﭘﺮوﻧـﺪه واﺣـﺪ ﺷـﻨﺎور ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

v    ﻋﺪم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮوج ﺑﺮاي ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ دارﻧﺪ:

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ داراي ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ درﯾـﺎﻧﻮردي آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﺗﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ از ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﺧﻮدداري ﻣﯽ ﮔﺮدد.

v    ﻋﺪم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮوج ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ:

در ﺻﻮرت ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ، ﺧﺮوج واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده و ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﻮارد ﻓـﻮق اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

v   ﻣﺪت  اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮوج از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور:

 

ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ )ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮوج( از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺑﻤﺪدت ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 روز ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻋﻠﺘـﯽ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور از ﺑﻨﺪر ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺻﻞ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺎدره ﺑﻬﻤﺮاه ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻋـﻼم ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اداره اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.

v   ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﯽ:

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﻗﺒﻞ از ﭘﺎس ﺧﺮوﺟﯽ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺮواﻧـﻪ ﺧـﺮوج ﺻـﺎدره واﺣـﺪ ﺷﻨﺎور را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .

v    ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮاي واﺣﺪ ﺷﻨﺎور:

 ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﺷﻨﺎور:

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ از 24 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺷﻨﺎور از ﺑﻨﺪر ،ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺷﻨﺎور ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﺧـﺪﻣﺎت درﯾـﺎﯾﯽ ﺻﺎدر و ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

برچسب ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل منتشر نمیشود