آنالیز گوگرد کلوخه صادراتی

آنالیز گوگرد کلوخه صادراتی ایرانی و همچنین ترانزیت از کشورهای ازبکستان و ترکمنستان به صورت حمل فله و یا کانتینری

 

گوگرد کلوخه صادراتی
بزرگترین صادر کننده و فروشنده انواع گوگرد کلوخه صادراتی ایرانی همچنین گوگرد کلوخه ترانزیت ازبکستان و ترکمنستان جهت صادرات از بندر عباس مخصوص حمل فله و کانتینری

 

RESULT

ITEM (B.S.METHOD)

99.80 PCT MIN

PURITY (ON DRY BASIS) WT

0.08 PCT MAX

ASH CONTENT WT

0.09 PCT MAX

HYDROCARBONS WT

0.03 PCT MAX

ACIDITY (AS H2SO4) WT

0.5 PCT MAX

MOISTURE WY

YELLOW

COLOUR

LUMP AND POWDER

FORM

COMMERCIALLY FREE FROM ARSENIC. SELENDIUM AND TELLURIUM