اینکوترمز یا Incoterms مخفف واژه ”International Commercial Terms” به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی است

اصطلاحات اینکوترمز 2022

تعاریف ارایه شده در «اینکوترمز 2020»

اصطلاحات اینکوترمز با هدف مشخص شدن نحوه تقسیم هزینه های مرتبط با خرید و خدمات حمل و گمرکی کالا در معاملات تجاری

پرداخت سود و عوارض گمرکی در مقصد هزینه ترخیص در گمرک مقصد هزینه حمل داخلی تا مقصد نهایی بارگیری  کامیون در بندر مقصد تخلیه در بندر مقصد بیمه هزینه حمل تا بندر مقصد بارگیری بر روی

کشتی\هواپیما

تخلیه کالا در بندر صادراتی هزینه حمل تا بندر صادراتی اظهارنامه گمرک صادراتی Incoterms 2022
خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار EXW
خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار فروشنده فروشنده FCA
خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار فروشنده فروشنده فروشنده FAS
خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده FOB
خریدار خریدار فروشنده خریدار / فروشنده فروشنده خریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده CPT
خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار / فروشنده خریدار فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده *CFR (CNF)
خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار / فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده CIF
خریدار خریدار فروشنده خریدار / فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده CIP
خریدار خریدار خریدار خریدار فروشنده خریدار / فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده DAT
خریدار خریدار فروشنده فروشنده فروشنده خریدار / فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده DAP
فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده خریدار / فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده DDP

*مسئولیت پرداخت بر عهده  فروشنده  است

 

قوانین و اصطلاحات اینکوترمز در رابطه با حمل و نقل عمومی و دریایی

قوانین و اصطلاحات اینکوترمز در رابطه با حمل و نقل عمومی

عبارت فارسی توضیح عبارت کامل Incoterms  2020
تحویل در محل کارخانه / انبار تولیدکننده/فروشنده، کالا را در محل انبار خود به خریدار تحویل داده و مسئولیت سایر مراحل و هزینه ها بر عهده خریدار خواهد بود.

طبق این تعریف بیشترین مسئولیت متوجه خریدار و کمترین آن متوجه فروشنده خواهد بود. معمولاً این شرط در مرحله اولیه استعلام به خریدار ارایه می شود که فاقد هرگونه هزینه اضافی برای وی است. در این حال ریسک کامل حمل کالا و هزینه ها از محل درب انبار تولیدکننده تا مقصد بر عهده خریدار بوده و فروشنده یا  مسئولیتی در قبال بارگیری  و انجام مراحل گمرک صادراتی  نخواهد داشت و اگر این مراحل را هم انجام دهد هرگونه مسئولیتی بر عهده خریدار خواهد بود .  فروشنده شرایط ، مسئولیت و هزینه ها را صراحتاً در اسناد فروش ذکر می کند.

Ex-works (named place of delivery) EXW
تحویل کالا به حمل کننده فروشنده پس از طی مراحل ترخیص در گمرک صادراتی  کالا را در مکان مشخص شده از سوی خریدار به شرکت حمل بین المللی و یا فرد ثالث معرفی شده از سوی خریدار تحویل می دهد.

در بسیاری از معاملات تجاری این اصطلاح جایگزین FOB شده و اهمیت آن در این است که مسئولیت ریسک حمل کالا ازهنگام  تحویل بر روی عرشه کشتی تا  مکان ذکر شده در اسناد فروش، از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

نکته مهم آن است که مکان اعلام شده برای تحویل کالا در تعیین مسئولیت بارگیری و تخلیه کالا  نقش مهمی ایفا می کند. اگر بارگیری در محوطه متعلق به فروشنده و یا مکان تحت اختیار وی صورت گیرد، فروشنده مسئول بارگیری کالا بر روی وسیله حمل خواهد بود. اما چنانچه بارگیری در مکان دیگری صورت گیرد، به محض وصول کالا به آن مکان کالا ارسال شده محسوب گردیده و مسئولیت تخلیه از وسیله حمل داخلی و بارگیری آن برای حمل بین الملل به خریدار منتقل می شود.

Free Carrier (named place of delivery) FCA
تحویل کالا در کنار کشتی این واژه ویژه حمل دریایی و یا آبراهی بوده و طبق آن مسئولیت فروشنده  پس از طی مراحل ترخیص در گمرک صادراتی و انتقال کالا به اسکله  کنار کشتی  خاتمه یافته  و در این حال مسئولیت هزینه ها و ریسک حمل و هر گونه خسارت وارده به  کالا  به خریدار منتقل می شود. هزینه حمل و مسئولیت هر گونه ریسکی از محل کارخانه تا اسکله بارگیری در کنار کشتی بر عهده فروشنده خواهد بود.

تحت شرایط FAS فروشنده مسئول انجام مراحل ترخیص در گمرک صادراتی بوده و چنانچه طرفین مایل به انجام فرآیند ترخیص توسط خریدار باشند این نکته باید به وضوح در قرارداد فروش ذکر شود.

Free Alongside Ship ( named port of shipme FAS*
تحویل کالا روی عرشه کشتی طبق شرایط FOB  مسئولیت کلیه هزینه ها، ریسک تحویل کالا و عملیات ترخیص در گمرک صادراتی  تا هنگام بارگیری کالا  بر روی عرشه کشتی در بندر مبدأ برعهده فروشنده خواهد بود.

خریدار نیز موظف است هزینه حمل دریایی، صدور بارنامه، بیمه، تخلیه در بندر مقصد و هزینه حمل کالا  از بندر تخلیه تا  مقصد  نهایی را بر عهده بگیرد.

از هنگام ارایه شرط FCA در سال 2008 اصطلاح FOB صرفاً باید برای حمل دریایی و آبراهی کالاهای غیر کانتیتری بکار برده شود.

با این حال هنوز از واژه FOB  علیرغم تمامی خطراتی که استفاده از آن در بر دارد، برای کلیه روش های حمل کالا استفاده می شود.

Free on Board (named port of shipment) FOB
ارزش و هزینه  حمل پرداخت شده تا واژه CPT جایگزین واژه C&F و CFR   در کلیه روشهای حمل کالاهای غیر کانتینری شده است. در این حال تمامی هزینه حمل کالا تا مقصدی که خریدار تعیین نموده بر عهده  فروشنده  خواهد بود. اما باید توجه داشت که به محض تحویل کالا به شرکت حمل کننده  در کشور مبدأ  صادراتی کلیه ریسکها و مسئولیتها به خریدار منتقل می شود. تحت این شرط هزینه های اولیه از جمله ترخیص گمرکی و کرایه حمل کالا تا مقصد، طبق مفاد مورد توافق در قرارداد فروش، بر عهده فروشنده خواهد بود. چنانچه خریدار خواهان بیمه شدن کالا از سوی فروشنده باشد باید واژه CIP را جایگزین نمود. Carriage Paid to (named place of destination         CPT
ارزش  و حمل کالا فروشنده هزینه حمل کالا تا مقصد را بر عهده می گیرد. مسئولیت ها هنگام بارگیری بر روی کشتی در مبدأ به خریدار منتقل می شده و فروشنده  مسئولیتی در قبال حمل آن از بندر مقصد تا محل خریدار نخواهد داشت چرا که کالا در اختیار شرکت حمل قرار گرفته و تحت مقررات بارنامه صادر شده و  بیمه حمل می گردد.

چنانچه خریدار خواهان بیمه شدن کالا نیز باشد باید واژه CIF را جایگزین نماید. از واژه CFR صرفاً باید برای حمل کالا از طریق دریایی و یا آبراهی استفاده کرد و در صورت استفاده از سایر روش های حمل باید با واژه  CPT  جایگزین شود.

Cost and Freight (named port of destination CFR(CNF)*
ارزش هزینه حمل و بیمه کالا این واژه بسیار شبیه CFR بوده ولی  بیمه کالا توسط فروشنده نیز  به آن اضافه شده است.

بر این اساس فروشنده موظف است حداقل پوشش بیمه را برای  کالا  هزینه خود تأمین نماید. واحد ارزی بیمه باید مشابه ارز مورد معامله باشد.

این واژه در بر گیرنده تمامی روشهای حمل دریایی و هوایی برای کالاهای کانتینری و غیر کانتینری بوده و چنانچه  هزینه ها تا هنگام ورود به بندر/ترمینال وارداتی  را نیز شامل شود  واژه CIP   جایگزین آن خواهد شد.

Cost, Insurance &Freight (named port of de        CIF*
ارزش و هزینه حمل تا مقصد این واژه بسیار شبیه CPT بوده ولی شامل بیمه کالا توسط فروشنده نیز می شود. بر این اساس فروشنده موظف است حداقل پوشش بیمه را برای  کالا ارایه کند. واحد ارزی بیمه باید مشابه ارز مورد معامله باشد.

این واژه در بر گیرنده تمامی روشهای حمل دریایی و زمینی می شود.

Carriage and Insurance Paid To (named place of destination) CIP
تحویل در محل ترمینال این واژه فروشنده را ملزم می سازد تا کالا را در محل بازانداز/ترمینالی که خریدار مشخص نموده تحویل دهد. کلیه هزینه های حمل از جمله هزینه های صادراتی، کرایه حمل، تخلیه بار از وسیله حمل اصلی در بندر مقصد و هزینه های بندری و همچنین مسئولیت کلیه خطرات تا بندر مقصد و یا ترمینال معرفی شده از سوی خریدار  بر عهده فروشنده خواهد بود.

ترمینال می تواند شامل بندر، فرودگاه، یا بارانداز ترمینال حمل زمینی ، مسقف یا غیر مسقف، بوده اما باید از امکانات و تجهیزات لازم برای پذیرش کالا برخوردار باشد.کلیه هزینه ها پس ار تخلیه، نظیر عوارض گمرک وارداتی، مالیات ها و هزینه های متفرقه گمرکی و همچنین هزینه حمل کالا از محل ترمینال تا انبار  خریدار، بر عهده خریدار خواهد بود.

اما باید به این نکته توجه داشت که هرگونه هزینه ناشی از تأخیر در تخلیه و یا دموراژ معمولاً بر عهده فروشنده است.

باید توجه داشت که تحت شرایط DAP فروشنده بیشترین میزان ریسک و هزینه های فروش و حمل کالا را بر عهده خواهد گرفت. این واژه در برگیرنده کلیه روشهای حمل زمینی، دریایی و هوایی می شود.

Delivered At terminal (named terminal or port or place of destination) DAT
تحویل در محل بر اساس این واژه فروشنده ملزم است کالا را در مکانی که خریدار مشخص می کند، بر روی وسیله حمل به وی تحویل دهد. کلیه هزینه های حمل از جمله هزینه های صادراتی، کرایه حمل، بیمه و هزینه های بندری در مقصد و همچنین هزینه حمل کالا از گمرک ورودی تا محل تعیین شده توسط خریدار بر عهده فروشنده خواهد بود.

خریدار تنها ملزم به پرداخت هزینه های گمرکی و ترخیص در مقصد و تخلیه کالا در محل تحویل  خواهد بود.

تفاوت مهم DAP با DAT  در این است که تحت DAP  مسئولیت مرحله نهایی حمل از مبادی ورودی تا محل تخلیه در انبار خریدار بر عهده  فروشنده بوده و خریدار صرفاً مسئول تخلیه کالا خواهد بود. این واژه برای کلیه روش های حمل کالا  مورد استفاده قرار می گیرد.

Delivered At Place (named place of destinat DAP
تحویل با پرداخت هزینه گمرکی براساس این شرط فروشنده ملزم خواهد بود تا کالا را پس از حمل تا  بندر ورودی و پس از پرداخت هزینه های گمرکی  به خریدار تحویل داده و تمامی هزینه ها و مسئولیت پذیرش ریسک تا این مرحله برعهده وی است.

در این حال خریدار تنها مسئولیت تخلیه کالا از روی وسیله حمل و هزینه آن را عهده دار خواهد گرفت.

Delivered Duty Paid (named place of adestin       DDP

* ویژه حمل دریایی و آبراه ها

برچسب ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل منتشر نمیشود