آنالیز انواع گوگرد گرانوله صادراتی 


گروه تولیدی تجاری عرشیا صادر کننده گوگرد گرانوله ایرانی و ترانزیت 

صادر کننده انواع گوگرد گرانوله صادراتی

فرایند گرانول سازی گوگرد  انواع متفاوتی را شامل می باشد از رایج ترین این سیستم ها سیستم رتوفرم می باشد که در این سیستم از ترکیب سیستم قطره چکان رتوفرمو نوار نقاله استیل که نقش خنک کندگی دارد، تشکیل شده است. گوگرد مذاب به وسیله پمپ جکت دار به رتوفرم تزریق شده و به صورت یکنواخت در سرتاسر عرض نوار نقاله استیل )حداکثر عرض ۵.۱ متر( به صورت قطراتی منظم ریخته می شود. قطرات ریخته شده محصول با حرکت نوار نقاله استیل به تدریج سرد و جامد شده و آب خنک که در یک سیکل بسته قرار دارد، از زیر به نوار نقاله اسپری شده و گرمای محصول را می گیرد. در نهایت محصول جامد شده در انتهای دستگاه از سطح نوار نقاله استیل جدا شده و به شکل دانه های سخت و یکنواخت از دستگاه خارج می گردد. در این قسمت  گوگرد گرانول ها برای بسته بندی آماده هستند.

۱ -تزریق گوگرد مذاب به هد روتوفرم قطره چکان رتوفرم که قسمتی از سیستم گرانول ساز رتوفرم می باشد، از چندین قطعه از جمله، استاتور حاوی محصول مذاب، میله اندازه گیری که وظیفه توزیع یکنواخت محصول در طول رتوفرم را دارد و پوسته سوراخ دار که حول استاتور دوران می کند، تشکیل شده است. قابل ذکر است که استاتور دارای مجاری بخار یا روغن داغ می باشد تا محصول در رتوفرم به حالت جامد در نیاید. با تعویض پوسته می توان پاستیل هایی با اندازه و قطر متفاوت ایجاد کرد. البته دیگر پارامترها نیز در سایز و شکل دانه ها موثر هستند. سیستم رتوفرم ظرف مدت کمتر از ۵ دقیقه شروع به کار کرده و به تولید پایدار خواهد رسید و می توان محصوالت گوناگون، بسته به نیاز مشتری و به صورت بهینه و اقتصادی تولید نمود.

۲ -خنک کاری محصول با استفاده از اسپری آب خنک بر خالف دیگر تکنولوژی ها که از اسپری مستقیم آب به محصول، جریان هوای خنک و یا ریختن مستقیم قطرات محصول در آب برای خنک کاری استفاده می شود، در سیستم گرانول ساز رتوفرم دانه های محصول به صورت غیر مستقیم با آب خنک شده و با آب کمترین تماسی ندارد. لذا این روش باعث افزایش رطوبت محصول نشده و بعضی از محصوالت مانند گوگرد بنتونیتی تنها با این روش قابلیت تولید دارند. همچنین از آنجا که مقدار اندکی از گرما توسط هوای اطراف دفع می گردد، تغییر دمای محیط در فصول مختلف تأثیر کمی در تغییر خواص و یا سرعت جامد شدن محصول دارد. آب خنک توسط یک سیستم پمپاژ قدرتمند با دبی باال به زیر نوار نقاله استیل اسپری شده که تمامی طول و عرض نوار نقاله را در بر می گیرد. پس از برخورد آب با نوار نقاله استیل، گرما توسط آب جذب شده و آب گرم، توسط سینی ها جمع شده و سپس در مخزن دستگاه ذخیره می گردد. آب گرم جمع آوری شده با پمپ به قسمت خنک کننده )چیلر، برج خنک کننده و یا سیستم خنک کننده با آب دریا یا آب های جاری( پمپ شده و از آنجا دوباره به قسمت نازل های اسپری کننده انتقال می یابد. در این تکنولوژی از آنجا که آب با محصول نهایی در تماس نیست، از لحاظ تکنیکی بسیار باصرفه بوده و به این بدان معنی است که منابع آب آلوده نشده

آنالیز گوگرد گرانوله صادراتی

Test

Result

Purity (On Dry Basis) (Wt%)Min

99.98

ASH Content (Wt %) Max

0.05

Moisture (Wt %) Max.

0.50

Hydrocarbons (Wt %) Max.

0.05

Organic (wt %) MAX.

0.02

Color

Yellow

Mean Size

2-7 MM

Size Distribution

2-7 mm > 90%

less than 2 mm 10% Max

more than 6 mm 10% Max